Page 9 - รายงานประจำปี 2562
P. 9

วัตถุประสงคและเจตนารมณการจัดตั้งบริษัท

        1) เพื่อสงเสริมใหสหกรณจัดใหมี “ธุรกิจสวัสดิการ” เปน แผนกธุรกิจหนึ่งของสหกรณ เพื่อจัดสวัสดิการประกัน

      ชีวิตใหแกสมาชิก ตามหลักการชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
        2) เพื่อสงเสริมใหสหกรณไดรับการคุมครองภัย สรางความมั่นคงและรายไดที่ยั่งยืน และเพื่อยกระดับมาตรฐาน

      ความเปนอยูตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแกสมาชิกสหกรณ และบุคคลในครอบครัว โดยการจัดสวัสดิการ

      ทําประกันชีวิตไวกับ บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ที่สหกรณตางรวมเปนเจาของกิจการ
        3) เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสหกรณรูจักการประหยัด เก็บออมทรัพยอยางสมํ่าเสมอ ตอเนื่อง อีกทั้งไดรับความ

      คุมครองภัยรวมดวยเพื่อการมีหลักประกันอันมั่นคงตอการดํารงชีวิตในวัยชรา
        4) เพื่อเปนแหลงเงินทุนกลางของขบวนการสหกรณ ในการพัฒนาสหกรณ และจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและ

      ครอบครัว                                        สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14