Page 4 - รายงานประจำปี 2562
P. 4

ประวัติความเปนมา


    แนวคิดการกอตั้งบริษัท
       “สหประกันชีวิต” กอกําเนิดขึ้นมาดวยเจตนารมณของขบวนการสหกรณไทย ทั้ง 7 ประเภท ไดแก สหกรณ

    การเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณออมทรัพย สหกรณรานคา สหกรณบริการ และสหกรณเครดิตยู

    เนี่ยน ภายใตการสงเสริมสนับสนุนโดย กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
    มีการระดมหุนจากสหกรณแรกตั้ง จํานวน 2,254 สหกรณ ดวยทุนจดทะเบียน 208.50 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพื่อ

    เปนสถาบันการเงินหลักของขบวนการสหกรณ ทั้งใหความคุมครองภัย เสริมสรางความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนการ
    ประหยัดเก็บออมทรัพยแกสมาชิกของสหกรณ และบุคคลในครอบครัว
       1. ในป 2518 กรมสงเสริมสหกรณ และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ดําเนินการศึกษา ความเปนไปได
    ในการสรางความมั่นคงปลอดภัยในสหกรณรวมกับ VOLUNTEER DEVELOPMENT CORPS : VDC โดยสรุปความ

    เห็นวาควรตั้งบริษัทประกันภัยแบบสหกรณ ในรูปความรับผิดชอบรวมกัน (MUTUAL COMPANY) ซึ่งจะทําไดโดย
    ตองเสนอขอแกไขกฎหมายวาดวย การประกันชีวิตกอน ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวา เปนวิธีการที่ยุงยาก ซับซอน มีความ

    เปนไปไดนอยมาก แนวคิดนี้จึงถูกระงับไป

       2. ป 2525 กรมสงเสริมสหกรณ และ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมกับ “มูลนิธิฟรีดรีช เอแบรท
    (FRIEDRICH EBERT STIFTUNG)” ศึกษาความเปนไปไดในการกอตั้งบริษัทประกันภัยของขบวนการสหกรณใหม

    อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดสัมมนาระดมแนวคิดจากผูนําสหกรณทั่วประเทศ และหนวยงานราชการตางๆ ซึ่งผูเกี่ยวของทุก
    ฝายเห็นดวยกับการใหมีการจัดตั้ง “บริษัทประกันภัยที่เปนของขบวนการสหกรณ” เปนรูปแบบเฉพาะ เพื่อใหบริการ

    “จัดสวัสดิการ” การประกันชีวิตแกมวลหมูสมาชิกสหกรณและบุคคลในครอบครัว โดยตองอยูภายใตกฎหมายประกันภัย

    ที่บังคับใชอยูเดิม ซึ่งเปนแนวคิดที่ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ทั้งกรมสงเสริม
    สหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กรม

    การประกันภัย กรมทะเบียนการคา และกระทรวงพาณิชย


     4  สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน
   1   2   3   4   5   6   7   8   9