Page 12 - รายงานประจำปี 2562
P. 12

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทสําคัญในการสรางเสริมความแข็งแกรงของระบบ
    สหกรณ สมาชิกสหกรณ องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไปใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการ

    พัฒนาสินคาผลิตภัณฑประกันชีวิตที่หลากหลายตามความตองการของสหกรณหรือผูบริโภคไวบริการที่ดีและมีความ
    เปนธรรม เพื่อประโยชนและความพึงพอใจ รวมถึงการขยายเครือขายการตลาดใหครอบคลุมและเขาถึงไดโดยงาย

       กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความรูความเขาใจใหสหกรณ สมาชิกสหกรณ และผูเอาประกันภัย ตระหนักถึงความ
    สําคัญ ความจําเปน คุณประโยชนและนําระบบการประกันชีวิตเขาไปชวยในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ

    และการดํารงชีพของสมาชิกสหกรณ และผูเอาประกันภัยมากขึ้น

           1.1 ประชาสัมพันธเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องการประกันชีวิตใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางทั่ว
    ถึงและมีประสิทธิภาพ โดยประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ เอกสารเผยแพร จุลสาร สื่ออิเล็คทรอนิคส

    เว็ปไซด วิทยุ โทรทัศน นิทรรศการ คูมือเกี่ยวกับการประกันชีวิตและ ผานเครือขายสหกรณ ผูนําสหกรณ หนวยงาน
    ภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวของ

           1.2 จัดอบรม ประชุมสัมมนาใหความรูดานการประกันชีวิตแกผูนําองคกรบุคลากรหนวยงานตาง ๆ
    คณะกรรมการสหกรณ ฝายจัดการหรือสมาชิก หรือผูสนใจเปนการเฉพาะหรือสอดแทรกในโอกาสตาง ๆ ที่สหกรณ

    จัดขึ้น เชน การประชุมใหญสามัญประจําป การประชุมเชื่อมโยงเครือขาย การอบรมสมาชิกสหกรณ เปนตน

           1.3 ใหพนักงานบริษัท ผูประสานงานการตลาด ตัวแทนหรือผูเกี่ยวของไดชี้แจงทําความเขาใจในราย
    ละเอียดทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ
       กลยุทธที่ 2 สนับสนุนใหสหกรณเปนศูนยประสานงานของบริษัทเพื่อการใหบริการแกสมาชิกสหกรณ และ

    ผูเอาประกันไดรับความสะดวกและสามารถเขาถึงไดโดยงาย

           2.1 ใหสหกรณกําหนดเปนนโยบายในการเปนศูนยประสานงานเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการ
    ใหบริการที่สะดวก รวดเร็วแกสมาชิก

           2.2 สหกรณไดรับคาสงเสริมการขายจากการรวมธุรกิจ ซึ่งถือเปนรายไดของสหกรณอีกทางหนึ่ง
       กลยุทธที่ 3 สนับสนุนใหบุคลากรสหกรณเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท

           3.1 ใหความรูเรื่องการประกันชีวิตใหกับบุคลากรของสหกรณ ไดแก กรรมการ ฝายจัดการ สมาชิก
    หรือบุคคลผูเกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจ และดําเนินการอบรมและสอบขอรับใบอนุญาตและตออายุใบอนุญาต

    ของบริษัทฯตามที่ คปภ.กําหนด

           3.2 ยกระดับมาตรฐานความรูดานประกันชีวิต เสริมสรางประสบการณและจรรยาบรรณของตัวแทน
    ประกันชีวิตอยางตอเนื่องจริงจังและเปนรูปธรรม

       กลยุทธที่ 4 การพัฒนารูปแบบกรมธรรมผลิตภัณฑใหสอดคลองกับสภาพความเสี่ยงภัย และความตองการของ
    สมาชิกหรือผูเอาประกัน รวมทั้งใหมีสินคาผลิตภัณฑบริการคุมครองกระจายสูสหกรณ สมาชิกและประชาชนทั่วไป

           4.1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ รูปแบบกรมธรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับความ
    ตองการของกลุมเปาหมายทุกระดับในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เปนธรรม สอดคลองกับสถานการณ

           4.2 พัฒนารูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบคูกับการออมที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพี่อเปน
    หลักประกันความมั่นคงทางรายไดของประชาชนทุกวัยใหสามารถเขาถึงสินคาผลิตภัณฑ และไดรับความคุมครองตาม

    สภาพความเสี่ยงภัยและความจําเปน     12  สหประกันชีวิต ชีวิตที่มีหลักประกัน
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17