แบบฟอร์มใบสมัครงาน

ทราบข่าวการรับสมัครจาก *

สนใจร่วมงาน

ข้อมูลทั่วไป

สถานภาพการสมรส

ที่อยู่ปัจจุบัน

บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน *

ข้อมูลการศึกษาสูงสุด

ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบัน – อดีต)

ประสบการณ์การทำงาน 1

ประสบการณ์การทำงาน 2

ประสบการณ์การทำงาน 3

ประสบการณ์การทำงาน 4

ข้อมูลความสามารถ / ทักษะอื่นๆ

การฝึกอบรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านถือใบอนุญาตตัวแทน หรือนายหน้าประกันชีวิตอยู่หรือไม่ *

ท่านมีญาติ หรือคนรู้จักที่เป็นพนักงานบริษัทสหประกันชีวิต จากัด (มหาชน) หรือไม่ *

ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทบริษัทสหประกันชีวิต จากัด (มหาชน) มาก่อนหรือไม่ *

ท่านเป็นพนักงานของบริษัทสหประกันชีวิต จากัด (มหาชน) มาก่อนหรือไม่ *

ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด *

ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ *

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อความและข้อมูลที่ข้าพเจ้าแสดงในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าทราบดีว่าข้อความที่เสนอนี้เป็นเท็จก็ดี หรือปกปิดความจริงก็ดี หรือแสดงข้อความหรือให้ข้อมูลที่ปกปิดให้ผิดไปจากความจริงก็ดี เมื่อบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ทำการตรวจสอบพบ แม้ว่าเป็นการตรวจสอบภายหลังที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกและบรรจุให้เป็นพนักงานของบริษัท แล้วก็ดีจะเป็นผลให้บริษัทสามารถเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

Example ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB และเป็นไฟล์นามสกุล .pdf, .xls, .doc เท่านั้น