แบบประกันชีวิต สินสมบูรณ์ 25/18

“เงินออม” เพิ่มพูน....เมื่อครบสัญญารับผลประโยชน์สูงถึง 260% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยพร้อมคุ้มครองชีวิตตลอดอายุสัญญา โดยชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 18 ปี ให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 25 ปี

แบบประกัน

 • ผู้ขอเอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 5 – 60 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 20,000 บาท

การชำระเบี้ยประกันภัย

 • อัตราเบี้ยประกันภัยเท่ากันทุกอายุ ทุกเพศ
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 18 ปี ได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี
 • เบี้ยประกันภัยรายปีเพียง 9,000 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • สามารถแบ่งชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวด 3 เดือน/ครั้ง เพียง 2,430 บาท หรืองวด 6 เดือน/ครั้ง เพียง 4,680 บาท

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ (ครบสัญญา)
  - รับเงินระหว่างสัญญา ตั้งแต่สิ้นปีที่ 18-24 ปีละ 10% จำนวน 7 ครั้ง รวม 70%
  - รับเงินสมนาคุณสิ้นปีที่ 25 จำนวน 10%
  - รับเงินครบกำหนดสัญญา สิ้นปีที่ 25 จำนวน 180%
  รวมเงินผลประโยชน์ตลอดสัญญา 260% เป็นจำนวน 260,000 บาท
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
  บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ สินสมบูรณ์ 25/18

ตัวอย่างผลประโยชน์ สำหรับผู้เอาประกันภัย ทุกอายุ ทุกเพศจำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ (เฉลี่ยเดือนละ 750 บาท)9,000
ผลปรโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
1. รับเงินระหว่างสัญญา ตั้งแต่สิ้นปีที่ 18-24 ปีละ 10% จำนวน 7 ครั้ง รวม 70%70,000
2. รับเงินสมนาคุณสิ้นปีที่ 25 จำนวน 10%10,000
3. รับเงินครบกำหนดสัญญา สิ้นปีที่ 25 จำนวน 180%180,000
รวมเงินผลประโยชน์ตลอดสัญญา 260%260,000
ความคุ้มครองชีวิต
รับจำนวนเงินเอาประกันหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า
100,000

saving-kuasap-exsample-01

สรุปผลตอบแทนจากการออม

 • เงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ 9,000 บาท รวม 18 ปี เป็นจำนวน 162,000 บาท
 • ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 260% เป็นจำนวน 260,000 บาท
 • รับผลประโยชน์มากกว่าเงินประกันภัย 260,000 – 162,000 เป็นจำนวนเงิน 98,000 บาท

การตรวจสุขภาพ

 • การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
 • บริษัทจะจ่ายค่าตรวจสุขภาพให้เฉพาะรายที่บริษัทกำหนดให้ต้องตรวจ หรือขอให้มีการตรวจเพิ่มเติม

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในปีแรกของการทำประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตามโดยเจตนา
 • ผู้เอาประกันภัยปกปิดความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทฯ มีสิทธิ์โต้แย้งภายใน 2 ปี นับแต่วันเอาประกันภัย

สิทธิการหักลดหย่อนภาษีเงินได้

 • เบี้ยประกันที่ชำระสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามกฎหมาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท

หมายเหตุ. เอกสารนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


sahalife-insurance-interest

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับท่านต่อไป

สนใจผลิตภัณฑ์