แบบประกันชีวิต ตลอดชีพพิเศษ 99/3

มีแต่ได้...ให้เกินคุ้ม

แผนความคุ้มครองสุดคุ้มค่า

 • ชำระเบี้ยระยะสั้น
 • คุ้มครองยาวนาน
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 • มีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา รับผลประโยชน์ 130% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ระหว่างสัญญากรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 1-13 รับเงินคืนปีละ 2% รวม 26% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับเงินคุ้มครอง 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สิทธิการหักลดหย่อนภาษีเงินได้

 • เบี้ยประกันที่ชำระสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามกฎหมาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุผู้เอาประกันตั้งแต่ 5 – 75 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  - ขั้นต่ำ 20,000 บาท
  - สูงสุด 200,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ผู้ขอเอาประกันต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย)
 • คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี
 • ชำระเบี้ยเพียง 3 ปี โดยสามารถแบ่งจ่ายได้แบบราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี

*หมายเหตุ สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่อายุ 15 - 60 ปี สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้โดยระยะเวลาคุ้มครองไม่เกินระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก


saving-exsample-03

saving-exsample-04

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 • กรณีผู้เอาประกันไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ครั้งสุดท้าย
 • กรณีผู้เอาประกันฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร ภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 • ถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทจะคืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกัน หากกรมธรรม์ยังไม่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันที่ได้ชำระมาแล้วให้แก่ทายาทของผู้เอาประกัน ในกรณีที่มีผู้รับผลประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน หากผู้รับผลประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าบริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าตามส่วน เมื่อหักส่วนของผู้ที่ฆ่าผู้เอาประกันซึ่งไม่มีสิทธิได้รับออก โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันส่วนนี้ทั้งหมดด้วย

หมายเหตุ. เอกสารนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


sahalife-insurance-interest

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับท่านต่อไป

สนใจผลิตภัณฑ์