แบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15 (U Life E 15)

ความคุ้มครองสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและคนที่คุณรักและห่วงใย โดยเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัย
เป็นรายเดือนๆ ละ 500 บาท ให้ความคุ้มครองตั้งแต่เริ่มแรก 2-5 เท่าของทุนประกัน

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
 • อายุที่รับประกัน 5 - 60 ปี

ลักษณะแบบประกัน

 • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยภายในกำหนดระยะเวลา 15 ปี มีระยะเวลารอคอย 180 วัน

ผลประโยชน์ที่ได้รับในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

 • กรณีมีชีวิตอยู่ ครบสัญญา 15 ปีรับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองการเสียชีวิตโดยธรรมชาติสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • คุ้มครองการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุสูงสุด 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • กรณีประสบอุบัติเหตุไม่เสียชีวิต แต่สูญเสียอวัยวะ ตา มือ เท้า หรือรวมกันตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป จ่าย 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อเริ่มสัญญา
 • กรณีประสบอุบัติเหตุไม่เสียชีวิต แต่สูญเสียอวัยวะ ตา มือ เท้า 1 ส่วน จ่าย 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อเริ่มสัญญา
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยจะได้รับการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัท

การรับประกัน

 • อายุที่รับประกันภัย ตั้งแต่ 5 - 60 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
 • รับประกันเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ และอาชีพจัดอยู่ในอุบัติเหตุไม่เกินชั้น 3
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันของบริษัท

การชำระเบี้ยประกันภัย

 • ชำระเป็นรายเดือน ขั้นต่ำเดือนละ 500 บาท
 • ชำระล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

การตรวจสุขภาพ

 • ไม่มีการตรวจสุขภาพ
 • ยกเว้นการตรวจเลือด ANTI-HIV ตรวจทุกรายสำหรับผู้ที่อยู่อาศัย หรือประกอบอาชีพ ตามกำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 10 จังหวัด ดังนี้ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ระยอง และระนอง
  - อายุ 1 เดือน – 4 ปี ตรวจโดยตรวจจากผู้เอาประกันภัยเองหรือตรวจจากมารดาของผู้เอาประกันภัย
  - อายุ 5 – 14 ปี ไม่ต้องตรวจ
  - อายุ 15 ปี ขึ้นไป ตรวจจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง
 • ประเภทอุตสาหกรรม ชำระเบี้ยประกันภัยเดือนละต่ำกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท ไม่ต้องตรวจ
  1. ชำระเบี้ย ประกันภัยมากกว่าเดือนละ 500 บาท ต้องตรวจโดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้
  2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ANTI-HIV กรณีที่บริษัทจ่ายให้ บริษัทจะออกให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ 250 บาท โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องแนบใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลที่ทำการตรวจส่งบริษัทฯ พร้อมใบคำขอ
  3. กรณีอ้างอิงผลตรวจ ANTI-HIV เดิม สามารถอ้างอิงหลักฐานผลตรวจเดิมได้ภายใน 6 เดือน จากผลการตรวจ เดิมครั้งสุดท้าย
  4. วิธีการตรวจ สามารถตรวจได้ทั้งวิธีตรวจทางน้ำลาย หรือโดยการเจาะเลือด จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐ และแพทย์จากคลีนิคที่สมาคมประกันชีวิตไทยกำหนด
  5. กรณีที่ทำการตรวจโดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ หากไม่มีการทำประกันชีวิตเกิดขึ้นภายหลัง บริษัทจะเรียกค่าใช้จ่ายการตรวจคืนจากผู้เอาประกันภัย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกตรวจ ANTI-HIV จากผู้ขอเอาประกันภัย ในรายที่บริษัทเห็นสมควร

สิทธิการหักลดหย่อนภาษีเงินได้

 • เบี้ยประกันที่ชำระสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามกฎหมาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท

สิทธิเพิ่มเติมจากการทำประกันภัย

 • ความคุ้มครองพิเศษ ในกรณีที่บิดาและมารดา ทั้ง 2 คน ทำประกันชีวิตในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 15 บุตรที่มีอายุระหว่าง 5-15 ปี จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่บุคคลทั้ง 2 คนนั้นชำระแก่บริษัทรวมกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน

ความคุ้มครองพิเศษ

 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามความต้องการ ทั้งรายเดือน / 3 เดือน / 6 เดือน และ 12 เดือน
 • รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยเป็นราย 3 เดือน / 6 เดือน และ 12 เดือน
 • ใช้สิทธิกู้ยืมเงินจากมูลค่าในกรมธรรม์เพื่อใช้ในเวลาฉุกเฉิน

ตัวอย่าง

เพศชาย อายุ 30 ปี ทำเดือนละ 500 บาท ทุนประกันภัยเริ่มสัญญา 41,200 บาท

industry-exsample-01

กรณีเสียชีวิต

 • บริษัทฯ จะจ่ายลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หรือทายาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจ่าย 500% กรณีเสียชีวิต = 206,000 บาท

กรณีสูญเสียอวัยวะ

 • ความคุ้มครองพิเศษ ตา มือ เท้า สองส่วนขึ้นไปจ่าย 300% = 123,600บาท
 • ตา มือ เท้า หนึ่งส่วนขึ้นไปจ่าย 180% = 74,160 บาท

กรณีมีชีวิตอยู่

 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ. เอกสารนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


sahalife-insurance-interest

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับท่านต่อไป

สนใจผลิตภัณฑ์