โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
สำหรับ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงแค่วันละ 2 บาทกว่า ๆ ต่อวัน ให้ความคุ้มครองถึง 100,000 บาท
รวมถึงประธานกลุ่ม เลขานุการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทของขบวนการสหกรณ์ไทย ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นธุรกิจประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นให้บริการคุ้มครองภัยเพื่อสหกรณ์จะได้ดำเนินการสร้างสวัสดิการความมั่นคงในชีวิตให้แก่บรรดาสมาชิกสหกรณ์ บุคคลในครอบครัวสมาชิก

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักในภาระหน้าที่และการเสียสละของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในความมุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกได้ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก เพื่อความกินดีอยู่ดีและมีความสุข ด้วยความเอื้ออาทรและห่วงใย บริษัทฯ ได้จัด “โครงการสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม” สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้


ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อายุ 16-65 ปี
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ100,000100,00050,00050,000
2. กรณีประสบอุบัติเหตุ
2.1 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ100,000100,00050,00050,000
2.2 ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร100,000100,00050,00050,000
2.3 สูญเสียมือ 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้า 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 2 ข้าง100,000100,00050,00050,000
2.4 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า100,000100,00050,00050,000
2.5 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตา 1 ข้าง100,000100,00050,00050,000
2.6 สูญเสียเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตา 1 ข้าง100,000100,00050,00050,000
2.7 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ60,00060,00030,00030,000
2.8 สูญเสียเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า60,00060,00030,00030,000
2.9 สูญเสียสายตา 1 ข้าง60,00060,00030,00030,000
3. ค่ารักษาพยาบาล ต่อ อุบัติเหตุแต่ละครั้ง-10,000-5,000
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน750980380560
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อายุ 66-75 ปี
แผน 5แผน 6
1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ50,00050,000
2. กรณีประสบอุบัติเหตุ
2.1 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ50,00050,000
2.2 ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร50,00050,000
2.3 สูญเสียมือ 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้า 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 2 ข้าง50,00050,000
2.4 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า50,00050,000
2.5 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตา 1 ข้าง50,00050,000
2.6 สูญเสียเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตา 1 ข้าง50,00050,000
2.7 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ30,00030,000
2.8 สูญเสียเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า30,00030,000
2.9 สูญเสียสายตา 1 ข้าง30,00030,000
3. ค่ารักษาพยาบาล ต่อ อุบัติเหตุแต่ละครั้ง-5,000
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน (หญิง)2,2162,576
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน (ชาย)3,2243,584
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อายุ 76-80 ปี
แผน 7
1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ50,000
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน (หญิง)3,868
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน (ชาย)5,292

วิธีการปฏิบัติเข้าร่วมโครงการ

 • โดยสหกรณ์กรอกข้อความรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม สำหรับผู้ถือกรมธรรม์
 • เลือกแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแผนใดแผนหนึ่งโดยขีดเครื่องหมายถูก () ลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าแผนความคุ้มครองที่เลือกในแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลก่อนทำประกันอุบัติเหตุ
 • กรอกรายชื่อผู้เอาประกันภัยในแบบฟอร์มรายชื่อของบริษัทฯ
 • ส่งหลักฐานเอกสารที่กรอกข้อความชัดเจนส่งให้บริษัทฯ เอกสารถูกต้องครบถ้วนและได้ชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบกรมธรรม์ให้กับสหกรณ์ต่อไป

เงื่อนไขการรับประกัน

 • เป็นกรรมการสหกรณ์ทุกประเภท รวมถึงประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และที่ปรึกษา
 • เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ต้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว)
 • ผู้ขอเอาประกันรายใหม่และเข้าระหว่างปีต้องกรอกใบคำขอฯ(สำหรับสมาชิกผู้ขอเอาประกันทุกราย
 • การต่อสัญญากรมธรรม์ขอให้สหกรณ์แจ้งหนังสือการต่อสัญญาส่งให้บริษัทฯ พร้อมส่งใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้ถือกรมธรรม์) และรายชื่อผู้ทำประกันรายเก่าและใบคำขอฯตาม ข้อ 3. สำหรับผู้เอาประกันรายใหม่ ก่อนถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า 15 วัน
 • การชำระเบี้ยประกันภัยให้ชำระก่อน หรือภายในวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
 • จำนวนผู้ขอเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป

หมายเหตุ

 • กรณีกรรมการสหกรณ์ ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ้นจากตำแหน่งในสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องแจ้งรายชื่อให้บริษัทฯ เพื่อบริษัทฯจะได้ดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองต่อไปหรือสหกรณ์มีความประสงค์จะให้กรรมการสหกรณ์ ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้รับความคุ้มครองต่อ ให้สหกรณ์แต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์อย่างเป็นทางการ
 • เอกสารนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

sahalife-insurance-interest

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับท่านต่อไป

สนใจผลิตภัณฑ์