คณะกรรมการบริษัท

sahalife-board-nipoj

พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

• ประธานกรรมการ

sahalife-board-phadej

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

• รองประธานกรรมการคนที่ 1

sahalife-board-somdet

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

• รองประธานกรรมการคนที่ 2

sahalife-board-viroj

พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

• รองประธานกรรมการคนที่ 3

sahalife-board-charoon

นายจรูญ ชูลาภ

• กรรมการ

sahalife-board-tadasak

รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

• กรรมการ

พล.ต.ท. ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

• กรรมการ

ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ

• กรรมการ

ผศ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

•กรรมการ

sahalife-board-sahapon

นายสหพล สังข์เมฆ

• กรรมการเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

sahalife-directior-nipoj

พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

• ประธานกรรมการบริหาร

sahalife-board-somdet

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

• รองประธานกรรมการบริหาร

sahalife-board-somdet

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

• กรรมการบริหาร

sahalife-board-methi

นายจรูญ ชูลาภ

• กรรมการบริหาร

sahalife-board-sahapon

นายสหพล สังข์เมฆ

• กรรมการบริหารและเลขานุการ

คณะกรรมการลงทุน

ผศ. บรรเจิด พฤฒิกิตติ

• ประธานกรรมการลงทุน

พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

• กรรมการลงทุน

นายประกิต พิลังกาสา

• กรรมการตรวจสอบ

นายวินัย นิยโมสถ

• กรรมการลงทุน

นายสหพล สังข์เมฆ

• กรรมการลงทุน

นายฐาปกรณ์ ภูวมาส

• กรรมการลงทุน

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

• กรรมการและเลขานุการ

นางสาวเกษร ไทยยิ่ง

• ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

• กรรมการตรวจสอบ

ผศ.พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ ชีรวินิจ

• กรรมการตรวจสอบ

พันตำรวจเอก บุญชัย ฤาชัยสา

• กรรมการตรวจสอบ

นางนภาพร แดดภู่

• กรรมการตรวจสอบ

นางกรรณิการ์ อัคคะพู

• กรรมการตรวจสอบและเลขานุการ

นายสมนึก แจ้งแจ่มจิตต์

• ผู้ช่วยเลขานุการ

นายอนิรุธ พงศ์วิทยานนท์

• ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รศ. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจรูญ ชูลาภ

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางกรรณิการ์ อัคคะพู

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสหพล สังข์เมฆ

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายฐาปกรณ์ ภูวมาส

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอินถ์ทัชฐะ ใจภูมิคำเขียว

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุรสิทธิ์ อิ่มผล

• กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

นางสาวเกษร ไทยยิ่ง

• ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจิตรานุช ยังให้ผล

• ผู้ช่วยเลขานุการ

หวัดดี
c

คณะกรรมการสรรหา

พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

• ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

• กรรมการ

ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ

• กรรมการ

นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง

• เลขานุการกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำกับดูแลการตลาดประกันชีวิต

พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

• ประธานกรรมการ

นายจรูญ ชูลาภ

• กรรมการ

พล.ต.ต.สมพร แดงดี

• กรรมการ

นางนภาพร แดดภู่

• กรรมการ

นายสหพล สังข์เมฆ

• กรรมการ

นายสุรสิทธิ์ อิ่มผล

• กรรมการและเลขานุการ

นายอนิรุธ พงศ์วิทยานนท์

• ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

• ประธานกรรมการ

พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา

• กรรมการ

นายสมชาย เมธาประภา

• กรรมการ

นายสหพล สังข์เมฆ

• กรรมการ

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

• กรรมการและเลขานุการ

นายกิติศักดิ์ พงษ์กาญจนะ

• ผู้ช่วยเลขานุการ

Auto Copied

คณะกรรมการกำกับผลิตภัณฑ์

นายจรูญ ชูลาภ

• ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

• กรรมการ

นายสหพล สังข์เมฆ

• กรรมการ

นายฐาปกรณ์ ภูวมาส

• กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการ

นายสุรสิทธิ์ อิ่มผล

• กรรมการ

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

• กรรมการ

นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง

• กรรมการ

นายอนิรุธ พงศ์วิทยานนท์

• กรรมการ

นายอินถ์ทัชฐะ ใจภูมิคำเขียว

• กรรมการ

นางสาวจิตรานุช ยังให้ผล

• กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอรไท หงษ์โต

• ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนงลักษณ์ ดำคลองตัน

• ผู้ช่วยเลขานุการ