การกู้เงินตามกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอกู้เงินจากบริษัท โดย โอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์นี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จำนวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกินเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้น หัก ด้วยหนี้สินใดๆที่ผูกพันตามกรมธรรม์นี้ โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย ...ชมพู่ พิจารณา


ประเภทบริการ

บริการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์


การลงทุน

พิจารณา